Nummer één in duurzaam Europees hout ®
Nummer één in duurzaam Europees hout ®
Bel ons op 0343 454400

Proclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze website wordt u aangeboden door Van Vliet Kastanjehout V.O.F. (VVK), Gooyerdijk 41, 3947 NB Langbroek – geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30210015 U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden. Door de website te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde door VVK worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website .

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie geplaatst op de website heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Ondanks de grote zorg die VVK en haar informatieleveranciers besteden
aan de werking en de inhoud van deze website kan VVK, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van de website. VVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VVK. VVK is niet verantwoordelijk indien op deze website beschikbare informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Ook sluit VVK aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging
in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacy Statement zoals weergegeven op deze website.

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en alle inhoud, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van VVK. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site of van een gedeelte ervan, op welke wijze of in welke vorm ook. Straf- of burgerrechtelijke sancties kunnen volgen uit het niet respecteren van het auteursrecht. De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er gebruik van maakt in strijd met de merkenwetgeving, dient u eerst schriftelijke toestemming te krijgen van de betrokken instantie.

Ongevraagde ideeën

Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook op de website plaatst, per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is VVK vrij om dit materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat VVK aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart VVK tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Utrecht tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Van Vliet Kastanjehout behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in maart 2015.